obchodní společnosti

RESPEKT COFFEE s.r.o.

se sídlem Sokolovská 46/51, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 031 90 129

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228495

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

I.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti RESPEKT COFFEE s.r.o., se sídlem Sokolovská 46/51, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 031 90 129, zapsané v

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228495 (dále jen

„prodávající“) upravují ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) práva a povinnosti smluvních stran

vzniklé v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)

uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) distančním způsobem, a to

prostřednictvím e-shopu (internetového obchodu) prodávajícího (dále jen „e-shop“). E-shop

je prodávajícím provozován na internetové adrese https://eshop.respekt.coffee/ (dále jen

„web“).

I.2. VOP se aplikují na všechny případy, kdy jakákoliv třetí osoba má v úmyslu nakoupit zboží

od prodávajícího, tedy i na případy, kdy třetí osoba vystupuje jako podnikatel a jedná v rámci

své podnikatelské činnosti.

I.3. Znění VOP nevylučuje možnost smluvních stran sjednat si v kupní smlouvě jinou,

odlišnou úpravu. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním VOP.

I.4. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Kupní smlouva a VOP je vyhotovena v českém jazyce.

I.5. Prodávající si vyhrazuje právo znění VOP měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklá

po dobu účinnosti předchozího znění VOP tím nejsou dotčena.

II. ÚČET KUPUJÍCÍHO

II.1. Web prodávajícího umožňuje kupujícímu vytvořit si svůj uživatelský účet pro účely

uskutečňování nákupů na webu prodávajícího (dále jen „účet“). Pro vytvoření účtu je

nezbytná registrace uživatele prostřednictvím zadání jména, příjmení, e-mailové adresy.

V rámci účtu kupujícího je kupující oprávněn po svém přihlášení činit na webu objednávky

zboží prodávajícího. Kupující je oprávněn provádět objednávky zboží prodávajícího také bez

vytvoření účtu.

II.2. Kupující je povinen při vytvoření účtu a/nebo při objednávání zboží kupujícího uvádět

správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů uvedených v účtu kupujícího je kupující

povinen je bezodkladně změnit tak, aby odpovídaly skutečnosti. Prodávající spravuje účet

kupujícího, jakož i jeho objednávky spoléhaje na správnost údajů.

II.3. Pro přihlášení do účtu kupujícího je vyžadována identifikace kupujícího prostřednictvím uvedení

uživatelského jména a hesla. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích

nezbytných k přístupu do jeho účtu a zároveň kupující není oprávněn umožnit přihlášení do

účtu a /nebo jeho užívání třetím osobám.

II.4. Prodávající je oprávněn účet kupujícího zrušit, a to v případě:

I.1.1 nevyužívání účtu kupujícím po dobu nejméně 5 let;

I.1.2 porušení kupní smlouvy a/nebo VOP ze strany kupujícího.

II.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není schopen zajistit nepřetržitý přístup k účtu,

a to zejména s ohledem na nezbytnou údržbu IT prodávajícího a/nebo nezbytnou údržbu IT

třetích osob.

III. KUPNÍ SMLOUVA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

III.1. Veškerá vyobrazení zboží prodávajícího umístěná na webu jsou ilustrační. Ust. § 1732 odst. 2

OZ se nepoužije.

III.2. E-shop kupujícího obsahuje:

I.1.3 Informace o zboží;

I.1.4 Ceny jednotlivého zboží;

I.1.5 Náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své povahy nemůže být navráceno obvyklou

poštovní cestou;

I.1.6 Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech

spojených s balením a dodáním zboží platí v případech doručování zboží v rámci České

republiky.

III.3. Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou platné

po dobu, kdy jsou uvedeny v e-shopu. Smluvní strany jsou oprávněny uzavřít kupní smlouvu

s individuálně určenými cenami zboží, zejména v případě velkoobchodní vztahů.

III.4. Objednávky se zadávají prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na webu

prodávajícího, ve kterém kupující uvede zejména informace o:

I.1.7 Osobě kupujícího (jméno a příjmení);

I.1.8 Objednávaném zboží (které kupující umístí do nákupního košíku e-shopu);

I.1.9 Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného

zboží;

I.1.10Informace o nákladech spojených s dodáním zboží, a

I.1.11Informace o doručovací adrese, na kterou má být boží doručeno (dále společně jen jako

„objednávka“).

III.5. Kupující je oprávněn zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vyplnil,

3 / 9

a to ještě před konečným odesláním objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu

kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím

považovány za správné. Prodávající je povinen bezodkladně po obdržení objednávky její přijetí

kupujícímu potvrdit elektronicky na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři,

příp. v účtu kupujícího, je-li objednávka učiněna kupujícím přihlášeným ve svém

účtu.

III.6. Prodávající je vždy oprávněn s ohledem na charakter objednávky (množství zboží, výše kupní

ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o opětovné potvrzení objednávky.

III.7. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno

kupujícímu elektronicky na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři,

příp. v účtu kupujícího, je-li objednávka učiněna kupujícím přihlášeným ve svém účtu.

III.8. Kupující bere na vědomí, že k učinění objednávek zboží prostřednictvím e-shopu a uzavření

kupní smlouvy je nezbytné užití komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu

na prostředky komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména

náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám s tím, že tyto náklady se neliší od základní

sazby.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

IV.1. Kupující se zavazuje uhradit cenu objednaného zboží spolu s náklady spojenými na balení a

dodání zboží ve smluvené výši, a to následujícími způsoby:

I.1.12v hotovosti nebo platební kartou na prodejnách prodávajícího v případě vyzvednutí objednávky

osobně v prodejně prodávajícího;

I.1.13v hotovosti na dobírku na doručovací adrese uvedené v objednávce;

I.1.14bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2600629610/2010, vedený u Fio

banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

I.1.15bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s.

Kupní cenou se dále rozumí i náklady spojené s dodáním zboží, nestanovují-li VOP jinak.

IV.2. Prodávající není oprávněn požadovat od kupujícího zaplacení zálohy či jiné obdobné platby.

Tímto není dotčen čl. IV.5. VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

IV.3. Kupní cena je splatná:

I.1.16v případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku při převzetí zboží;

I.1.17v případě bezhotovostní platby do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy;

IV.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena zaplacena okamžikem připsání odpovídající

kupní ceny na účet prodávajícího. Kupující je povinen identifikovat platbu pomocí

variabilního symbolu, kterým je číslo objednávky.

IV.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k opakovanému

potvrzení objednávky (čl. III.6.. VOP), žádat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním

zboží kupujícímu. Ust. § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

IV.6. Prodávající je oprávněn kupní cenu svého zboží měnit a případně též poskytovat z něj slevy.

Případné slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat.

IV.7. Ukládají-li tak obecně závazné právní předpisy, vystaví prodávající na úhradu kupní ceny

daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad –

fakturu vystaví prodávající po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě

elektronicky na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři, příp. v účtu

kupujícího, je-li objednávka učiněna kupujícím přihlášeným ve svém účtu.

IV.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je

povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak

nejpozději do 48 hodin.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V.1. Kupující je s výjimkou stanovenou v čl. V.5.. a v čl. V.6.. těchto VOP oprávněn dle ust. §

1829 OZ odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne:

I.1.18 převzetí zboží;

I.1.19ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy dodání

několika druhů zboží nebo několika částí;

I.1.20ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná

opakovaná dodávka zboží.

V.2. Odstoupení od smlouvy musí být kupujícímu odesláno ve lhůtě stanovené v předchozím

odstavci, a to na (i) adresu sídla prodávajícího (ii) adresu kterékoliv prodejny, nebo (iii) na emailovou

adresu prodávajícího INFO@ RESPEKT.COFFEE . Kupující je oprávněn využít

pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář prodávajícího, který nalezne v příloze těchto

VOP.

V.3. Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší. Kupující je

v takovém případě povinen vrátí zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14

dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, vrátit kupujícímu všechny

peněžní prostředky včetně nákladů na dopravu, které od něho na základě kupní smlouvy

obdržel, a to stejným způsobem, jakým je obdržel. Prodávající je oprávněn vrátit veškeré

peněžité prostředky poskytnuté kupujícím jiným způsobem pouze, pokud s tím kupující

vyslovil souhlas a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní

smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu

kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží

prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou

poštovní cestou.

V.5. Kupující není oprávněn dle ust. § 1837 OZ mimo jiné odstoupit zejména od:

I.1.21kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro

jeho osobu;

I.1.22od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo

po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

I.1.23od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a

z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

I.1.24od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového

programu, pokud porušil jejich původní obal.

V.6. Kupující není oprávněn dle ust. § 1840 OZ mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce

potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti

nebo do jiného místa, které spotřebitel určil.

V.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti

nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V.8. V případech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn

kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém

případě je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to

bezhotovostně na účet, který kupující určí.

V.9. Poskytne-li prodávající v souvislosti se zakoupením zboží kupujícímu dárek, je současně

s kupní smlouvou uzavřena také darovací smlouva s tím, že trvání darovací smlouvy je

vázáno na trvání kupní smlouvy. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy a jejímu ukončení,

dojde také k ukončení darovací smlouvy a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu

vrátit i poskytnutý dárek.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

VI.1. Kupující je oprávněn při objednávání zboží zvolit způsob dopravy, a to (i) vyzvednutí osobně

na prodejně prodávajícího nebo (ii) prostřednictvím expresní kurýrní služby poskytované

společností MESSENGER a.s. nebo Zásilkovna s.r.o..

VI.2. Bude-li zboží kupujícímu doručováno způsobem sjednaným na základě zvláštního požadavku

kupujícího, nese kupující nebezpečí škody na věci a případné dodatečné náklady spojené

s tímto způsobem dopravy.

VI.3. Bude-li zboží na základě objednávky doručováno na doručovací adresu kupujícího, je

kupující povinen na doručovací adrese zboží při dodání převzít.

VI.4. Je-li nutné zboží doručovat opakovaně a/nebo jiným způsobem, a to z důvodů ležících na

straně kupujícího, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním

zboží, příp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

VI.5. Kupující je povinen co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, příp. po převzetí zboží od

přepravce, nejpozději však do 48 hodin, zboží prohlédnout a přesvědčit se o neporušenosti 

obalu zboží a o vlastnostech a množství zboží. Případné vady obalu je kupující povinen

bezodkladně oznámit přepravci. V případě podezření prodávajícího, že obal byl porušen z

důvodu neoprávněného vniknutí do zásilky, není kupující povinen zásilku od přepravce

převzít.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

VII.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

I.1.25má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které

prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu

zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

I.1.26se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc

tohoto druhu obvykle používá;

I.1.27věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

I.1.28je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

I.1.29věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

VII.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží

bylo vadné již při jeho převzetí.

I.1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, do 24

měsíců od jeho převzetí, a to v kterékoli prodejně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem

na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle

prodávajícího. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří

pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k

odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající

s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné

porušení Smlouvy. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy

kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující

požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení

opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

VII.3. Čl. VII.1.. VOP se neuplatní:

I.1.30u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

I.1.31na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

I.1.32u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla

při převzetí kupujícím, nebo

I.1.33vyplývá-li to z povahy věci.

I.2. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. VII.1.. těchto VOP, může kupující požadovat i:

I.2.1 dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené;

I.2.2 výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součásti věci;

není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady

neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na

bezplatné odstranění vady.

I.3. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady,

pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet

vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

I.4. Kupující je oprávněn vedle práv uvedených v čl. I.2.. a I.3.. těchto VOP požadovat

přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu

prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v

případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy

spotřebiteli působilo značné obtíže.

I.5. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním

práv z odpovědnosti za vady, ledaže se jednalo o zjevně neoprávněnou reklamaci.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

VIII.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

VIII.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

VIII.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ust. § 1826 odst. 1 písm. e) OZ, a to ani ze zákona, tak ani dobrovolně.

VIII.4. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

VIII.5. Pro řešení sporů je kupující oprávněn využít mimosoudního způsobu řešení sporů (tzv.

ADR), kde příslušným orgánem k rozhodování je Česká obchodní inspekce, se sídlem

Štěpánská 567/15, 120 00 Nové Město, HTTPS://WWW.COI.CZ/INFORMACE-O-ADR/,

e-mail: ADR@COI.CZ.

VIII.6. Kupující je dále oprávněn k řešení sporů souvisejících s jejich online nákupem na e-shopu

s prodávajícím využít online platformu ODR (pomocí elektronického formuláře) zřízenou

Evropskou komisí a dostupnou na adrese HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR.

Kontaktním místem ODR pro Českou republiku je Evropské spotřebitelské centrum, se

sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Nové Město. Subjektem příslušným řešit stížnosti podané

skrze platformu ODR je Česká obchodní inspekce.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

IX.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v různém rozsahu, a to

v závislosti na účelu zpracování. Veškeré informace o zpracování osobních údajů kupujících

jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu dostupném na této adrese.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

X.1. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi prodávajícíma kupujícím se řídí právním řádem České

republiky. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven

ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a

jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila.

X.2. Stane-li se nebo bude-li nějaké ustanovení těchto VOP prohlášeno za neplatné, nebo

neúčinné, bude takové ustanovení nahrazeno takovým ustanovením, které bude nejlépe

odpovídat zamýšlenému účelu VOP s tím, že platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení

VOP není tímto dotčena.

X.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající kupní smlouvu včetně VOP archivuje v elektronické

formě a kupující k ní nemá přístup. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je

archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

X.4. Čl. III.5.., IV.2.., V.1.., V.2.., V.3.., V.5.., V.8.., VII.., VIII.5.., VIII.6.. těchto VOP se

nepoužijí případy, kdy kupující vystupuje ve vztahu s prodávajícím jako podnikatel a jedná v

rámci své podnikatelské činnosti.

X.5. Nedílnou součástí těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

X.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

I.1.34adresa pro doručování: Sokolovská 46/51, Praha 8 – Karlín

I.1.35e-mailová adresa: INFO@RESPEKT.COFFEE

I.1.36telefon: +420 212 248 634.